Obecný zákoník občanský z roku 1811 (rodinné právo)

24. listopadu 2006 v 20:46 | -JM- |  Zajímavosti
Jsem fanouškem ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), který u nás platil od 1811 do 1950 a v Rakousku platí dosud (samozřejmě po změnách). Je velkou škodou, že po převratu v 1989 neměl nikdo dost rozumu se k němu vrátit.

Na těch pravidlech je znát, že se sepisovala přes 40 let, než vstoupila v platnost. Za nejlepší právnický vtip považuji skutečnost, že zákon byl vyhlášen napřed v roce 1797 zkusmo pro Halič. Představuji si ministerské úředníky, jak s děsem v očích každý rok zajíždějí do Haliče, aby zjistili, jak obyvatelstvo nese tento divoký legislativní nápor. Teprve po 14 letech se odvážili rozšířit platnost na zbytek Předlitavska.
Zákonodárný proces byl vůbec pozoruhodný: zákoník nechala sepsat Marie Terezie. Matně si vzpomínám, že napřed ho psala nějaká komise asi deseti profesorů. Někdo mi vyprávěl historku, o které nevím, nakolik je pravdivá: Maruška Terezka si to po nich přečetla, konstatovala, že tomu nerozumí, a hodila jim to na hlavu, ať se pokusí znovu a lépe a hlavně tak, aby tomu i ona rozuměla.
Málo platné, ne nadarmo považuji MT za jednu ze tří nejvýznamějších postav českých dějin.
Z dnešního pohledu je vše toto jen nostalgie.
Na výzvu p. Klíčka sem kopíruju část ABGB o rodinném právu (bohužel blog mi nedovolí kopírovat celé - zkusím to nějak dokončit buď v dalším článku nebo v komentářích). Bohužel jsem zatím nesehnal úplně původní znění, ale znění upravené v republikánském duchu po vzniku R.Č.S. v roce 1919.
HLAVA DRUHÁ
O manželském právu
Pojem manželství
§ 44
Rodinné poměry zakládají se smlouvou manželskou. V manželské smlouvě dvě osoby různého pohlaví projevují podle zákona svoji vůli, že budou žíti v nerozlučném společenství, děti ploditi, je vychovávati a poskytovati si vzájemnou pomoc.
a zasnoubení
§ 45
Zasnoubení čili zatímní slib vstoupiti v manželství, nechť byl dán nebo přijat za jakýchkoliv okolností nebo podmínek, nezpůsobuje právního závazku, ani uzavříti manželství samo, ani plniti, co pro případ odstoupení bylo vymíněno.
Právní účinek odstupu od zasnoubení
§ 46
Jen strana, z jejíž strany nebyla zavdána důvodná příčina k odstupu, má nárok na náhradu skutečné škody, o které může dokázati, že ji utrpěla tímto odstoupením.
Pravidlo o způsobilosti uzavříti manželství
§ 47
Manželskou smlouvu může sjednati každý, pokud mu nevadí zákonná překážka.
Překážky manželství:
I. Nedostatek přivolení,
a) pro nemohoucnost k přivolení;
§ 48
Zuřiví, šílení, blbí a nedospělí nemohou učiniti platnou manželskou smlouvu.
§ 49
Nezletilí aneb i zletilí, kteří z jakýchkoli příčin sami o sobě nemohou se platně zavazovati, jsou také nezpůsobilí bez přivolení svého manželského otce platně sňatek uzavříti. Není-li již otec na živu anebo není-li k zastupování způsobilým, jest k platnosti manželství potřebí kromě prohlášení řádného zástupce také přivolení soudního úřadu.
§ 50
Nezletilí nemanželského původu potřebují k platnosti svého manželství kromě prohlášení svého poručníka také svolení soudního úřadu.
§ 51
Nezletilému cizinci, který chce v tomto státě uzavříti manželství a nemůže se vykázati potřebným svolením, budiž zřízen zdejším soudem, k němuž by podle svého stavu a pobytu patřil, zástupce, který tomuto soudu prohlásí své svolení k manželství nebo své nesvolení.
§ 53
Nedostatek nutných příjmů; prokázané nebo obecně známé špatné mravy; nakažlivé nemoci nebo vady, které jsou na překážku účelu manželství toho, s nímž má býti manželství uzavřeno; jsou právními důvody, odepříti svolení k manželství.
§ 54
Vojenské zákony ustanovují, s kterými vojenskými osobami, nebo s kterými osobami k vojsku náležejícími nelze bez písemného dovolení jejich pluku, sboru nebo vůbec jejich představených sjednati platnou manželskou smlouvu.
§ 55
Přivolení k sňatku nemá právní moci, bylo-li vynuceno důvodnou bázní. Byla-li bázeň důvodná, dlužno posouditi podle velikosti a pravděpodobnosti nebezpečnosti a podle tělesné a duševní povahy osoby, které bylo vyhrožováno.
§ 56
Přivolení je neplatno také tehdy, bylo-li dáno osobou, která byla unesena a jíž nebyla ještě vrácena její svoboda.
§ 57
Omyl činí přivolení k sňatku neplatným jen tehdy, sběhl-li se v osobě budoucího manžela.
§ 58
Shledá-li manžel po sňatku, že jeho manželka jest již od jiného těhotnou, může, vyjímajíc případ, o němž jest ustanoveno v § 121, žádati, aby manželství bylo prohlášeno za neplatné.
§ 59
Všechny ostatní omyly manželů, jakož i jejich zklamaná očekávání předpokládaných nebo i smluvených podmínek, nebrání platnosti manželské smlouvy.
II. Nedostatek mohoucnosti k účelu
a) mohoucnosti tělesné;
§ 60
Trvalá nemohoucnost konati manželskou povinnost jest překážkou manželství, byla-li tu již v době sjednání manželské smlouvy. Nemohoucnost toliko dočasná, nebo přihodivší se teprve během manželství, třebas nezhojitelná, svazek manželský zrušiti nemůže.
b) mohoucnosti mravní; následkem odsouzení k těžkému kriminálnímu trestu;
§ 61
Zločinec odsouzený k trestu nejtěžšího nebo těžkého žaláře nemůže ode dne, kterého mu byl rozsudek ohlášen a po dobu jeho trestu vstoupiti v platné manželství.
následkem manželského svazku;
§ 62
Muž smí býti současně oddán jen s jednou ženou a žena pouze s jedním mužem. Kdo byl již oddán a opět se chce oddati, musí po právu dokázati nastavší rozluku, to jest úplné zrušení manželského svazku.
následkem svěcení nebo slibu;
§ 63
[zrušen ].
různosti náboženství;
§ 64
[zrušen ].
příbuzenství;
§ 65
Mezi příbuznými v řadě vzestupné a sestupné; mezi plnorodnými a polorodnými sourozenci; mezi dětmi sourozenců; jakož i se sourozenci rodičů, totiž s ujcem a s tetou ze strany otcovy i matčiny, nemůže býti platné manželství uzavřeno, nechť příbuzenství pochází ze zrození manželského nebo nemanželského.
nebo švakrovství;
§ 66
[zrušen].
následkem cizoložství;
§ 67
[zrušen ].
nebo zavraždění manžela
§ 68
Když dvě osoby, třebas se cizoložství nedopustily, si slíbily, že se vezmou, a když i jen jedna z nich, aby úmyslu toho dosáhly, strojila úklady životu manžela, jenž jejich manželství překážel; nemůže mezi týmiž býti uzavřeno platné manželství ani tehdy, když vražda nebyla skutečně provedena.
II. Nedostatek podstatných obřadností. Takovými jsou:
§ 69
K platnosti manželství se vyhledávají ohlášky a slavnostně prohlášené přivolení.
a) ohlášky;
§ 70
Ohlášky pozůstávají ve vyhlášení budoucího manželství s uvedením jména, místa narození, stavu a bydliště obou snoubenců, s připomenutím: že každý, komu je známa nějaká překážka manželství, má ji oznámiti. Takové oznámení budiž učiněno duchovnímu správci, jemuž přísluší oddávati, bezprostředně nebo prostřednictvím duchovního správce, který manželství ohlašoval.
§ 71
Vyhláška musí se státi po tři dny nedělní nebo sváteční k obvyklému církevnímu shromáždění farního okresu a, bydlí-li každý ze snoubenců v jiném okresu, tedy obou farních okresů.
§ 72
Nebydlí-li snoubenci nebo jeden z nich ještě šest neděl ve farním okrese, ve kterém má býti manželství uzavřeno; buďtež ohlášky konány také v místě jejich posledního pobytu, kde bydleli déle než po právě ustanovený čas, anebo snoubenci musí po šest týdnů pokračovati ve svém bydlení v místě, kde žijí, aby vyhlášky jejich manželství byly tam postačující.
§ 73
Nebude-li manželství během šesti měsíců po ohláškách uzavřeno, musí tyto tři ohlášky býti opakovány.
§ 74
K platnosti ohlášek a k platnosti manželství, od toho odvislé, sice postačí, když jména snoubenců a jejich nastávající manželství byla alespoň jednou jak ve farním okresu ženichově, tak i nevěstině vyhlášena, a nedostatek, který se sběhl ve formě nebo počtu vyhlášek, nečiní manželství neplatným; ale jednak snoubenci nebo jejich zástupci, jednak duchovní jsou povinni pod přiměřeným trestem postarati se o to, aby všechny zde předepsané vyhlášky byly vykonány v náležité formě.
§ 75
Slavnostní prohlášení přivolení musí se státi před řádným duchovním správcem jednoho ze snoubenců, nechť již podle rozdílnosti náboženství sluje farář, pastor nebo jakkoli jinak, nebo před jeho zástupcem, v přítomnosti dvou svědků.
§ 76
Slavnostní prohlášení přivolení k manželství může se státi prostřednictvím plnomocníka; musí však k tomu býti dosaženo povolení zemské správy a v plné moci musí býti určena osoba, s níž má býti manželství uzavřeno. Manželství uzavřené bez takové zvláštní plné moci je neplatno. Byla-li plná moc před uzavřením manželství odvolána, je sice manželství neplatno, ale zmocnitel je zodpověden za škodu odvoláním způsobenou.
§ 77
§ 78
Nemohou-li se vykázati snoubenci písemným vysvědčením, že byly ohlášky řádně provedeny; nebo osoby uvedené v §§ 49, 50, 51, 52 a 54 dovolením potřebným k jejich sňatku; rovněž ti, jejichž zletilost není zcela zřejmá, křestným listem anebo písemným vysvědčením jejich zletilosti; nebo objeví-li se jiná překážka manželství; jest duchovnímu pod těžkým trestem zakázáno vykonati oddavky, dokud snoubenci nepředloží nutných vysvědčení a neodstraní všech závad.
§ 79
Pokládají-li se snoubenci odepřením oddavků za stiženy, mohou svoji stížnost předložiti zemské správě a v místech, kde zemská správa není, krajskému úřadu.
§ 80
Pro trvalý důkaz uzavřené manželské smlouvy jsou farní představení povinni tuto vlastnoručně zapsati do knihy oddavků, zvláště k tomu určené. Zřetelně musí býti zapsáno jméno a rodinné jméno, stáří, byt, jakož i stav manželů s poznámkou, byli-li již v manželství či nikoliv; jméno a rodinné jméno, pak stav jejich rodičů a svědků; rovněž den, kdy bylo manželství uzavřeno, konečně i musí býti uvedeny jméno duchovního správce, před nímž bylo přivolení slavnostně prohlášeno, a listiny, jimiž byly odstraněny naskytnuvší se překážky.
§ 81
Má-li býti manželství uzavřeno na jiném místě, do kterého žádný ze snoubenců farou nenáleží, musí řádný duchovní správce hned, když vydává listinu, kterou někoho jiného jmenuje za svého zástupce, tuto okolnost zapsati do knihy oddavků své fary s pojmenováním místa, kde a před kterým duchovním správcem manželství má býti uzavřeno.
§ 82
Duchovní správce toho místa, kde manželství je uzavřeno, musí nastavší sňatek rovněž zapsati do knihy oddavků své fary s dodatkem, kterým farářem byl jmenován za zástupce, a uzavření sňatku během osmi dnů oznámiti faráři, kterým byl zmocněn.
Prominutí překážek manželství
§ 83
Z důležitých důvodů může se žádati o prominutí překážek manželství u zemské správy, která má další zaříditi podle povahy okolností.
§ 84
Před uzavřením manželství budiž o prominutí překážek manželství žádáno od samých stran a vlastním jménem. Objevila-li by se však po uzavřeném již manželství dříve neznámá prominutelná překážka, mohou se strany také prostřednictvím svých duchovních správců a se zamlčením svého jména obrátiti na zemskou správu o prominutí.
§ 85
V místech, kde není zemské správy, je krajských úřadům udělena moc, z důležitých příčin prominouti druhou a třetí ohlášku.
§ 86
Jsou-li tu nutkavé okolnosti, mohou býti vyhlášky zcela prominuty zemskou správou nebo krajským úřadem a, nedovoluje-li potvrzené blízké nebezpečí smrti průtahu, také místní vrchností; snoubenci musí však přísežně potvrditi, že jim není známa žádná překážka, vadící jejich manželství.
§ 87
Prominutí všech tří vyhlášek budiž po složení zmíněné přísahy uděleno také tehdy, když chtějí býti oddány dvě osoby, o nichž se již před tím vůbec mělo za to, že jsou spolu oddány. V tomto případě může o prominutí býti zažádáno u zemské správy duchovním správcem, se zatajením jmen stran.
§ 88
Bude-li prominuta překážka, která tu byla při uzavření manželství, musí býti bez opakování ohlášek znovu prohlášeno přivolení před duchovním správcem a dvěma důvěrnými svědky a tento slavnostní úkon poznamenán v knize oddavků. Bylo-li tohoto předpisu dbáno, buď takové manželství pokládáno za takové, jako by bylo od počátku platně uzavřeno.
Účinek platného manželství: práva a povinnosti manželů;
§ 89
Práva a povinnosti manželů vzcházejí z účelu jejich spojení, ze zákona a ze sjednaných úmluv. Zde ustanovují se toliko osobní práva manželů; naproti tomu v díle druhém práva věcná vzcházející ze svatebních smluv.
společné;
§ 90
Obě strany jsou především stejně zavázány k manželské povinnosti, věrnosti a slušnému zacházení.
zvláštní manželovy;
§ 91
Muž je hlava rodiny. V této vlastnosti přísluší mu obzvláště právo vésti domácnost; náleží mu však také závazek, aby poskytoval manželce podle svého jmění slušnou výživu a zastupoval ji ve všech případnostech.
manželčiny.
§ 92
Manželka obdrží jméno mužovo a požívá práv jeho stavu. Jest povinna následovati muže do jeho bydliště, pomáhati, seč jest, v domácnosti a ve výdělku a, pokud toho vyžaduje domácí pořádek, sama plniti i dáti plniti opatření mužem učiněná.
Zrušení manželského společenství
§ 93
Manželům není nikterak dovoleno, aby zrušili o své újmě manželský svazek, třebas by byli mezi sebou o tom za jedno; nechť již tvrdí neplatnost manželství, nebo chtějí provésti rozluku manželství neb i jen rozvod od stolu a lože.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (194)
Zobrazit starší komentáře

101 LnyMum LnyMum | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 2:35 | Reagovat

loans no credit check
<a href="https://paydayvtulo.org">cash advance on credit card</a>
best payday loan lender
<a href=https://paydayvtulo.org>payday loans near me</a> ’

102 NtyDync NtyDync | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 2:50 | Reagovat

direct online lender
<a href="https://personalnae.org">bad credit personal loan</a>
backers for payday loan opperations
<a href="https://personalnae.org">unsecured personal loans</a> ’

103 Bqazigue Bqazigue | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 3:55 | Reagovat

can military get payday loans
<a href="https://loansbadzwe.org">best loan companies</a>
businesses loans
<a href=https://loansbadzwe.org>consolidation loans</a> ’

104 Lpotet Lpotet | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 13:46 | Reagovat

irs tax debt relief - https://paydayqxej.org
bad credit debt consolidation internet payday loan student <a href=https://paydayqxej.org>online payday loans</a> ’

105 Byufreda Byufreda | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 18:54 | Reagovat

quick personal loans bad credit - https://paydayvi.org
are online payday loans <a href=https://paydayvi.org>payday loans online</a> ’

106 Brtdrito Brtdrito | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 21:47 | Reagovat

bank accounts - https://personalnae.org
personal loans poor credit <a href="https://personalnae.org">quick personal loans online</a> ’

107 JhkTed JhkTed | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 22:47 | Reagovat

canada payday loans - https://loansbadzwe.org
credit card consolidation loans <a href=https://loansbadzwe.org>cash loans</a> ’

108 Bbgfreda Bbgfreda | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 22:38 | Reagovat

bad check to a mississippi payday loan - https://paydaybuc.org
payday loan online no credit check <a href=https://paydaybuc.org>online payday loans</a> ’

109 HbfBig HbfBig | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 1:32 | Reagovat

american payday loans inc - https://paydayvrvi.org
apply for payday loans online <a href=https://paydayvrvi.org>payday loans no credit check</a> ’

110 Bjddrito Bjddrito | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 1:40 | Reagovat

quick loan online - https://personalaae.org
personal loans online <a href="https://personalaae.org">bad credit personal loan</a> ’

111 JvsTed JvsTed | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 3:07 | Reagovat

debt consolidation - https://loansbadnni.org
between payday loans inc <a href=https://loansbadnni.org>cash loans</a> ’

112 BtuNuh BtuNuh | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 15:53 | Reagovat

apply for a payday loan online
<a href="https://paydaykko.org">cash advance usa</a>
for online payday loans
<a href=https://paydaykko.org>cash advance near me</a> ’

113 Lrvcdyed Lrvcdyed | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 8:00 | Reagovat

best payday advance loans
<a href="https://installmentccy.org">installment loans poor credit</a>
credit card debt relief
<a href=https://installmentccy.org>personal installment loans</a> ’

114 Bzzunreak Bzzunreak | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 12:38 | Reagovat

fast car insurance quote
<a href="https://comparecarinsurancemiol.org/">car insurance</a>
amica car insurance
<a href=https://comparecarinsurancemiol.org/>online car insurance quotes</a> ’

115 Lnysobjen Lnysobjen | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 11:01 | Reagovat

insurance auto quotes
https://cheapestcarinsurancevtui.org/
general liability insurance
<a href=https://cheapestcarinsurancevtui.org/>car insurance fl</a> ’

116 Kwxsohew Kwxsohew | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 17:27 | Reagovat

insurance insurance
<a href="https://comparecarinsurancetrby.org/">auto insurance companies</a>
car insurance quotes california <a href=https://comparecarinsurancetrby.org/>general car insurance</a> ’

117 BecCoorce BecCoorce | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 22:39 | Reagovat

personal loans with bad credit - https://paydaynuiloans.org/
loans unemployed <a href="https://paydaynuiloans.org/">fast payday loans</a> ’

118 LvtMeere LvtMeere | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 0:02 | Reagovat

fast online payday loans - https://paydaymmkloans.org/
get loan <a href=https://paydaymmkloans.org/>payday loans online</a> ’

119 Byjeffife Byjeffife | E-mail | Web | 2. září 2017 v 12:55 | Reagovat

bad credit debt consolidation internet payday loan
<a href="https://paydayznfrloans.org/">pay day loans</a>
best payday loan service
<a href=https://paydayznfrloans.org/>3 month payday loans</a> ’

120 LoceUndefe LoceUndefe | E-mail | Web | 3. září 2017 v 11:09 | Reagovat

fast payday loans - https://installmentsfnloan.org/
bad credit loan payday loans payday lender bad credit loan <a href=https://installmentsfnloan.org/>personal installment loans poor credit</a> ’

121 Jntastope Jntastope | E-mail | Web | 5. září 2017 v 21:44 | Reagovat

cialis vs cialis professional - http://haycialis.com/
is cialis over the counter <a href="http://haycialis.com/">buy cialis</a> ’

122 DwxjCoorce DwxjCoorce | E-mail | Web | 8. září 2017 v 10:32 | Reagovat

bad credit payday loans in - http://installmentloanwefg.net/
advances <a href="http://installmentloanwefg.net/">personal installment loans poor credit</a> ’

123 GryuMeere GryuMeere | E-mail | Web | 8. září 2017 v 13:30 | Reagovat

debt consolidation companies - http://cashadvancegtrtyu.net/
payday loans no credit check <a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>cash advance on credit card</a> ’

124 Vryordina Vryordina | E-mail | Web | 9. září 2017 v 16:34 | Reagovat

applying for payday loans
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">cash advance</a>
bad credit lender no payday loan
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>cash advance definition</a> ’

125 Bmadkneect Bmadkneect | E-mail | Web | 10. září 2017 v 3:37 | Reagovat

debt relief programs
<a href="http://installmentloanwefg.net/">online installment loans</a>
online installment loans
<a href="http://installmentloanwefg.net/">get installment loan</a> ’

126 Drvbbuiple Drvbbuiple | E-mail | Web | 11. září 2017 v 12:48 | Reagovat

viagra brand sale - http://viagracefo.com/
uk viagra sales <a href="http://viagracefo.com/">generic viagra</a> ’

127 VuoPlewly VuoPlewly | E-mail | Web | 11. září 2017 v 20:16 | Reagovat

viagra generic - http://viagrapbna.com/
female viagra drug <a href=http://viagrapbna.com/>buy viagra</a> ’

128 Vrysordina Vrysordina | E-mail | Web | 13. září 2017 v 22:24 | Reagovat

no fax same day payday loans
<a href="https://cashadvancemuil.com/">payday loans online</a>
payday loans for
<a href=https://cashadvancemuil.com/>cash advance</a> ’

129 AawdRatorS AawdRatorS | E-mail | Web | 15. září 2017 v 3:29 | Reagovat

viagra order
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
viagra coupon
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

130 VtbGreari VtbGreari | E-mail | Web | 18. září 2017 v 17:34 | Reagovat

buy cialis soft tabs
<a href="http://cialisneab.com/">buy cialis</a>
cheap cialis canada
<a href=http://cialisneab.com/>cialis</a> ’

131 LmldFueri LmldFueri | E-mail | Web | 20. září 2017 v 1:11 | Reagovat

buy online viagra
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
viagra canada no prescription
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a> ’

132 FvezxMeere FvezxMeere | E-mail | Web | 21. září 2017 v 3:55 | Reagovat

apply for payday loan - http://personalacrb.org/
loans <a href=http://personalacrb.org/>personal loan</a> ’

133 Bbmjkimpall Bbmjkimpall | E-mail | Web | 21. září 2017 v 5:56 | Reagovat

a payday loan - http://paydayhhkl.org/
auto loans <a href=http://paydayhhkl.org/>get payday loan</a> ’

134 Bbeckneect Bbeckneect | E-mail | Web | 22. září 2017 v 3:49 | Reagovat

fast loans
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans near me</a>
bad credit debt consolidation internet payday loan student
<a href="http://paydayvax.org/">fast payday loans</a> ’

135 Hhhjempony Hhhjempony | E-mail | Web | 22. září 2017 v 6:13 | Reagovat

easy personal loans
<a href="http://personalacrb.org/">easy personal loans</a>
american consumer credit payday loan
<a href=http://personalacrb.org/>personal loans bad credit</a> ’

136 FfvgArbige FfvgArbige | E-mail | Web | 24. září 2017 v 23:05 | Reagovat

cialis directions
<a href="http://veucialis.com/">cialis online</a>
cialis from canada
<a href=http://veucialis.com/>buy cialis</a> ’

137 Azsvquibre Azsvquibre | E-mail | Web | 25. září 2017 v 18:24 | Reagovat

discount viagra
<a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a>
generic viagra from canada
<a href=http://viagraonszb.com/>buy viagra</a> ’

138 BhnjRatorS BhnjRatorS | E-mail | Web | 25. září 2017 v 23:30 | Reagovat

viagra online sales
<a href="http://viagracekan.com/">buy viagra</a>
generic viagra overnight
<a href=http://viagracekan.com/>viagra</a> ’

139 LvvdBrooda LvvdBrooda | E-mail | Web | 26. září 2017 v 22:14 | Reagovat

viagra wholesale - https://viagraciom.com
natural alternative to viagra <a href=https://viagraciom.com>buy viagra</a> ’

140 Drvpbbuiple Drvpbbuiple | E-mail | Web | 27. září 2017 v 0:41 | Reagovat

buy real viagra - http://viagraonszb.com/
viagra soft tabs <a href="http://viagraonszb.com/">viagra online</a> ’

141 Vtnosify Vtnosify | E-mail | Web | 27. září 2017 v 7:05 | Reagovat

is cialis safe for women - https://jrucialis.com
overnight cialis <a href=https://jrucialis.com>cheap cialis</a> ’

142 Fvthskneect Fvthskneect | E-mail | Web | 29. září 2017 v 0:34 | Reagovat

no credit check loan
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance</a>
advanced check cashing payday loans
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a> ’

143 Febbkneect Febbkneect | E-mail | Web | 30. září 2017 v 20:43 | Reagovat

check cash
<a href="https://paydaykmae.com">payday loan</a>
payday loan installment
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a> ’

144 MuntrFueri MuntrFueri | E-mail | Web | 3. října 2017 v 23:49 | Reagovat

safe generic viagra
<a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a>
discount viagra
<a href="http://sexviagen.com/">viagra</a> ’

145 Fwjjeffife Fwjjeffife | E-mail | Web | 3. října 2017 v 23:49 | Reagovat

of payday loan
<a href="https://paydayllae.com/">3 month payday loans</a>
cash money payday loan
<a href=https://paydayllae.com/>payday loans online same day</a> ’

146 Vtvzvdsify Vtvzvdsify | E-mail | Web | 7. října 2017 v 5:22 | Reagovat

cialis cheap - https://genonlinecialis.com
cialis pro <a href=https://genonlinecialis.com>cialis</a> ’

147 Jtnbvbempony Jtnbvbempony | E-mail | Web | 19. října 2017 v 17:15 | Reagovat

payday loans companies
<a href="https://paydaycnrs.net/">online payday loans</a>
fast loans with bad credit
<a href=https://paydaycnrs.net/>payday loans</a> ’

148 Bnrsfliery Bnrsfliery | E-mail | Web | 21. října 2017 v 7:23 | Reagovat

cheap generic viagra online - http://tabletve.com/
female viagra pills <a href=http://tabletve.com/>kamagra tablet</a> ’

149 KsdbMeere KsdbMeere | E-mail | Web | 31. října 2017 v 8:27 | Reagovat

bad credit no fax payday loan - http://paydayloansvrtb77.org/
america payday loan <a href=http://paydayloansvrtb77.org/>cash advance lenders</a> ’

150 FfnhhjxFreexy FfnhhjxFreexy | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 4:52 | Reagovat

bad check topayday loan
<a href="https://cashecbya.com">cash advance</a>
online loans no credit
<a href=https://cashecbya.com>pay day loan</a> ’

151 KdsbcfMeere KdsbcfMeere | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 15:22 | Reagovat

payday advance loans - https://cashadvanceloansbpo.org
online long term payday loans <a href=https://cashadvanceloansbpo.org>payday loans online</a> ’

152 FsddbUnfoxy FsddbUnfoxy | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 9:49 | Reagovat

generic female viagra - http://viagrapfhze.com/
generic viagra <a href=http://viagrapfhze.com/>viagra online without prescription</a> ’

153 Jthasvempony Jthasvempony | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 23:17 | Reagovat

online instant payday loans
<a href="https://installmentloannbbm.com/">payday loans</a>
bad credit credit card
<a href=https://installmentloannbbm.com/>online payday loans</a>

154 Jtbwwempony Jtbwwempony | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 8:55 | Reagovat

payday advance loans
<a href="https://loansonlinevaec.org/">online payday loans</a>
quick cash loans
<a href=https://loansonlinevaec.org/>payday loan</a>

155 Dbsabggkneect Dbsabggkneect | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 18:02 | Reagovat

a payday loan
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">bad credit loan</a>
easy personal loans
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">online loans</a>

156 Jtaxempony Jtaxempony | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 9:06 | Reagovat

payday loans for bad credit
<a href="https://badcreditnyrc.org/">bad credit payday loans</a>
bad credit loans
<a href=https://badcreditnyrc.org/>same day payday loans</a>

157 Dsbgbkneect Dsbgbkneect | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 20:25 | Reagovat

bad credit personal installment loan
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">payday loans online same day</a>
debt management programs
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">payday loan online</a>

158 Dmdkneect Dmdkneect | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 22:09 | Reagovat

fast payday loans online
<a href="https://installmentokmloan.com/">bad credit loans</a>
best payday loan lenders
<a href="https://installmentokmloan.com/">payday advance</a>

159 Dndkneect Dndkneect | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 22:43 | Reagovat

loans
<a href="https://paydayvtulo.org/">payday advance</a>
payday day loans
<a href="https://paydayvtulo.org/">payday loans online</a>

160 EVtOvally EVtOvally | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 23:30 | Reagovat

buy herbal viagra
<a href=http://viagraocns.com/>generic viagra india</a>
buy brand name viagra cost
<a href="http://viagraocns.com/">viagra no prescription</a>

161 MndWeero MndWeero | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 23:36 | Reagovat

natural viagra
<a href="http://viagrapfhze.com/">buy viagra cheap</a>
generic viagra buy
<a href="http://viagrapfhze.com/">free viagra sample pack</a> ’

162 FaaArbige FaaArbige | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 5:54 | Reagovat

buy cialis uk
<a href="http://cialisovnsm.com/">cialis daily</a>
cheap cialis brand name
<a href=http://cialisovnsm.com/>female cialis</a> ’

163 EvArbige EvArbige | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 9:03 | Reagovat

cialis tadalafil lilly
<a href="http://veucialis.com/">cialis sale</a>
order generic cialis
<a href=http://veucialis.com/>cialis prescription</a> ’

164 Vecempony Vecempony | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 4:56 | Reagovat

consolidate credit card debt
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">payday loans online</a>
direct lending payday loans
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>fast payday loan</a>

165 OndcWeero OndcWeero | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 5:00 | Reagovat

purchase female viagra
http://genericonlineviaqra.com/
free viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">order viagra</a> OK’

166 Mbedtbuiple Mbedtbuiple | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 21:47 | Reagovat

buy herbal viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra generic</a>
viagra generic brand
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra samples</a> ok’

167 LdfCeare LdfCeare | E-mail | Web | 8. února 2018 v 23:27 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra online</a> lowest viagra price <a href=http://genericviaser.com/>buy viagra</a> ok’

168 dafaEmory dafaEmory | E-mail | Web | 12. února 2018 v 10:37 | Reagovat

making viagra from fruits
<a href=http://www.viagrabs.com>have a peek here</a>
need help paying for viagra
<a href="http://www.viagrabs.com">viagra on line</a>
best price for pfizer viagra

169 MndCoorce MndCoorce | E-mail | Web | 20. února 2018 v 18:37 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
direct lender of payday loans <a href="https://loanonline.us.org/">loan online</a>

170 Gbdastope Gbdastope | E-mail | Web | 23. února 2018 v 22:53 | Reagovat

cialis original - http://cialisonlineoansx.com/
generic cialis next day delivery <a href="http://cialisonlineoansx.com/">buy cialis</a> ’

171 DvsHiree DvsHiree | E-mail | Web | 27. února 2018 v 18:03 | Reagovat

side effects of viagra
<a href=http://cheaperectilepills.com/>erectile dysfunction treatment</a>
viagra before and after pictures
<a href="http://cheaperectilepills.com/">cialis online</a> OK’

172 FvvHiree FvvHiree | E-mail | Web | 2. března 2018 v 21:10 | Reagovat

how to take viagra
<a href=http://buyerectionpills.com/>generic viagra</a>
viagra for sale
<a href="http://buyerectionpills.com/">viagra online</a> OK’

173 Fnaendum Fnaendum | E-mail | Web | 7. března 2018 v 2:07 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra online</a>
online viagra
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra generic online</a>  OK’

174 bgcflAwl bgcflAwl | E-mail | Web | 11. dubna 2018 v 20:56 | Reagovat

free viagra samples <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">viagra oral</a> free viagra sample <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>name brand viagra</a> OK’

175 fdwJeott fdwJeott | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 3:14 | Reagovat

cheap viagra india <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra for sale</a> cheapest viagra price <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra samples</a>

176 iosJeott iosJeott | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 4:07 | Reagovat

viagra alcohol <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">generic viagra</a> female viagra drug viagra

177 btdJeott btdJeott | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 18:28 | Reagovat

cheapest price viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra price</a> viagra overnight shipping viagra online

178 dbabreks dbabreks | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 14:06 | Reagovat

viagra online canada <a href="http://download4os.com/#">cheap generic viagra</a> alternative viagra <a href=http://download4os.com/#>effects side viagra</a>

179 bdcLency bdcLency | E-mail | Web | 9. května 2018 v 6:00 | Reagovat

new viagra <a href="http://usa77www.com/#">viagra online uk</a> women viagra <a href=http://usa77www.com/#>sublingual viagra</a>

180 vplexcast vplexcast | E-mail | Web | 9. května 2018 v 11:10 | Reagovat

viagra prescription <a href="http://canadiannowv.com/#">buy viagra meds online</a> viagra purchase online <a href="http://canadiannowv.com/#">best viagra price</a>

181 pamLency pamLency | E-mail | Web | 23. května 2018 v 4:36 | Reagovat

viagra australia <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra online cheap</a> viagra samples <a href=https://aluixnetwork.com/#>buy viagra</a>

182 nubclame nubclame | E-mail | Web | 24. května 2018 v 6:06 | Reagovat

viagra prescription online <a href="https://bitcapblog.com/#">online viagra</a> viagra generic https://bitcapblog.com/# - viagra buy

183 bxvLency bxvLency | E-mail | Web | 5. června 2018 v 1:30 | Reagovat

tadalafil online <a href="http://cialisoakdm.com/#">cialis canada</a> cialis soft tabs <a href=http://cialisoakdm.com/#>tadalafil cialis</a>

184 bzyLency bzyLency | E-mail | Web | 6. června 2018 v 20:43 | Reagovat

viagra prescription online <a href="http://loviagraosn.com/#">viagra soft tabs</a> viagra buy <a href=http://loviagraosn.com/#>cheap viagra pills</a>

185 vxdLency vxdLency | E-mail | Web | 7. června 2018 v 0:08 | Reagovat

viagra dose <a href="http://setviagraeja.com/#">canadian pharmacy viagra</a> natural viagra alternatives <a href=http://setviagraeja.com/#>viagra samples</a>

186 vadMeesy vadMeesy | E-mail | Web | 7. června 2018 v 3:17 | Reagovat

cialis coupon <a href="http://hitcialisosn.com/#">liquid tadalafil</a> no prescription cialis <a href="http://hitcialisosn.com/#">cialis 20 mg</a>

187 pazphorn pazphorn | E-mail | Web | 7. června 2018 v 16:34 | Reagovat

viagra how it works <a href="http://viagrapfhze.com/#">order viagra</a> viagra wholesale <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra samples</a>

188 nfkphorn nfkphorn | E-mail | Web | 7. června 2018 v 19:31 | Reagovat

sildenafil viagra <a href="http://viagracefo.com/#">buy viagra online</a> cheap viagra from india <a href=http://viagracefo.com/#>purchase viagra</a>

189 bynMeesy bynMeesy | E-mail | Web | 8. června 2018 v 21:20 | Reagovat

viagra story <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra reviews</a> female viagra pill <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra price</a>

190 nfsLency nfsLency | E-mail | Web | 10. června 2018 v 7:59 | Reagovat

womens viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra no prescription</a> discount viagra <a href=https://holidayrentallorgues.com/>viagra generic</a>

191 ndgMeesy ndgMeesy | E-mail | Web | 10. června 2018 v 21:48 | Reagovat

viagra pills <a href="http://bitcapblog.com ">online viagra</a> viagra professional <a href="http://bitcapblog.com">viagra price</a>

192 bsdMeesy bsdMeesy | E-mail | Web | Středa v 2:18 | Reagovat

viagra india <a href="http://emtpartsstore.com/">viagra online</a> cheapest brand viagra <a href="http://emtpartsstore.com">viagra online</a>

193 nnrLency nnrLency | E-mail | Web | Pátek v 3:49 | Reagovat

cialis without prescription <a href="http://fundeconp.org/">п»їcialis</a> generic cialis <a href=http://fundeconp.org/>generic cialis</a>

194 jjjMeesy jjjMeesy | E-mail | Web | Pátek v 16:22 | Reagovat

car loans bad credit <a href="https://payday-loans.us.org">online payday loans</a> loans no credit check <a href="https://payday-loans.us.org">cash advance</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama