Obecný zákoník občanský z roku 1811 (rodinné právo)

24. listopadu 2006 v 20:46 | -JM- |  Zajímavosti
Jsem fanouškem ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), který u nás platil od 1811 do 1950 a v Rakousku platí dosud (samozřejmě po změnách). Je velkou škodou, že po převratu v 1989 neměl nikdo dost rozumu se k němu vrátit.

Na těch pravidlech je znát, že se sepisovala přes 40 let, než vstoupila v platnost. Za nejlepší právnický vtip považuji skutečnost, že zákon byl vyhlášen napřed v roce 1797 zkusmo pro Halič. Představuji si ministerské úředníky, jak s děsem v očích každý rok zajíždějí do Haliče, aby zjistili, jak obyvatelstvo nese tento divoký legislativní nápor. Teprve po 14 letech se odvážili rozšířit platnost na zbytek Předlitavska.
Zákonodárný proces byl vůbec pozoruhodný: zákoník nechala sepsat Marie Terezie. Matně si vzpomínám, že napřed ho psala nějaká komise asi deseti profesorů. Někdo mi vyprávěl historku, o které nevím, nakolik je pravdivá: Maruška Terezka si to po nich přečetla, konstatovala, že tomu nerozumí, a hodila jim to na hlavu, ať se pokusí znovu a lépe a hlavně tak, aby tomu i ona rozuměla.
Málo platné, ne nadarmo považuji MT za jednu ze tří nejvýznamějších postav českých dějin.
Z dnešního pohledu je vše toto jen nostalgie.
Na výzvu p. Klíčka sem kopíruju část ABGB o rodinném právu (bohužel blog mi nedovolí kopírovat celé - zkusím to nějak dokončit buď v dalším článku nebo v komentářích). Bohužel jsem zatím nesehnal úplně původní znění, ale znění upravené v republikánském duchu po vzniku R.Č.S. v roce 1919.
HLAVA DRUHÁ
O manželském právu
Pojem manželství
§ 44
Rodinné poměry zakládají se smlouvou manželskou. V manželské smlouvě dvě osoby různého pohlaví projevují podle zákona svoji vůli, že budou žíti v nerozlučném společenství, děti ploditi, je vychovávati a poskytovati si vzájemnou pomoc.
a zasnoubení
§ 45
Zasnoubení čili zatímní slib vstoupiti v manželství, nechť byl dán nebo přijat za jakýchkoliv okolností nebo podmínek, nezpůsobuje právního závazku, ani uzavříti manželství samo, ani plniti, co pro případ odstoupení bylo vymíněno.
Právní účinek odstupu od zasnoubení
§ 46
Jen strana, z jejíž strany nebyla zavdána důvodná příčina k odstupu, má nárok na náhradu skutečné škody, o které může dokázati, že ji utrpěla tímto odstoupením.
Pravidlo o způsobilosti uzavříti manželství
§ 47
Manželskou smlouvu může sjednati každý, pokud mu nevadí zákonná překážka.
Překážky manželství:
I. Nedostatek přivolení,
a) pro nemohoucnost k přivolení;
§ 48
Zuřiví, šílení, blbí a nedospělí nemohou učiniti platnou manželskou smlouvu.
§ 49
Nezletilí aneb i zletilí, kteří z jakýchkoli příčin sami o sobě nemohou se platně zavazovati, jsou také nezpůsobilí bez přivolení svého manželského otce platně sňatek uzavříti. Není-li již otec na živu anebo není-li k zastupování způsobilým, jest k platnosti manželství potřebí kromě prohlášení řádného zástupce také přivolení soudního úřadu.
§ 50
Nezletilí nemanželského původu potřebují k platnosti svého manželství kromě prohlášení svého poručníka také svolení soudního úřadu.
§ 51
Nezletilému cizinci, který chce v tomto státě uzavříti manželství a nemůže se vykázati potřebným svolením, budiž zřízen zdejším soudem, k němuž by podle svého stavu a pobytu patřil, zástupce, který tomuto soudu prohlásí své svolení k manželství nebo své nesvolení.
§ 53
Nedostatek nutných příjmů; prokázané nebo obecně známé špatné mravy; nakažlivé nemoci nebo vady, které jsou na překážku účelu manželství toho, s nímž má býti manželství uzavřeno; jsou právními důvody, odepříti svolení k manželství.
§ 54
Vojenské zákony ustanovují, s kterými vojenskými osobami, nebo s kterými osobami k vojsku náležejícími nelze bez písemného dovolení jejich pluku, sboru nebo vůbec jejich představených sjednati platnou manželskou smlouvu.
§ 55
Přivolení k sňatku nemá právní moci, bylo-li vynuceno důvodnou bázní. Byla-li bázeň důvodná, dlužno posouditi podle velikosti a pravděpodobnosti nebezpečnosti a podle tělesné a duševní povahy osoby, které bylo vyhrožováno.
§ 56
Přivolení je neplatno také tehdy, bylo-li dáno osobou, která byla unesena a jíž nebyla ještě vrácena její svoboda.
§ 57
Omyl činí přivolení k sňatku neplatným jen tehdy, sběhl-li se v osobě budoucího manžela.
§ 58
Shledá-li manžel po sňatku, že jeho manželka jest již od jiného těhotnou, může, vyjímajíc případ, o němž jest ustanoveno v § 121, žádati, aby manželství bylo prohlášeno za neplatné.
§ 59
Všechny ostatní omyly manželů, jakož i jejich zklamaná očekávání předpokládaných nebo i smluvených podmínek, nebrání platnosti manželské smlouvy.
II. Nedostatek mohoucnosti k účelu
a) mohoucnosti tělesné;
§ 60
Trvalá nemohoucnost konati manželskou povinnost jest překážkou manželství, byla-li tu již v době sjednání manželské smlouvy. Nemohoucnost toliko dočasná, nebo přihodivší se teprve během manželství, třebas nezhojitelná, svazek manželský zrušiti nemůže.
b) mohoucnosti mravní; následkem odsouzení k těžkému kriminálnímu trestu;
§ 61
Zločinec odsouzený k trestu nejtěžšího nebo těžkého žaláře nemůže ode dne, kterého mu byl rozsudek ohlášen a po dobu jeho trestu vstoupiti v platné manželství.
následkem manželského svazku;
§ 62
Muž smí býti současně oddán jen s jednou ženou a žena pouze s jedním mužem. Kdo byl již oddán a opět se chce oddati, musí po právu dokázati nastavší rozluku, to jest úplné zrušení manželského svazku.
následkem svěcení nebo slibu;
§ 63
[zrušen ].
různosti náboženství;
§ 64
[zrušen ].
příbuzenství;
§ 65
Mezi příbuznými v řadě vzestupné a sestupné; mezi plnorodnými a polorodnými sourozenci; mezi dětmi sourozenců; jakož i se sourozenci rodičů, totiž s ujcem a s tetou ze strany otcovy i matčiny, nemůže býti platné manželství uzavřeno, nechť příbuzenství pochází ze zrození manželského nebo nemanželského.
nebo švakrovství;
§ 66
[zrušen].
následkem cizoložství;
§ 67
[zrušen ].
nebo zavraždění manžela
§ 68
Když dvě osoby, třebas se cizoložství nedopustily, si slíbily, že se vezmou, a když i jen jedna z nich, aby úmyslu toho dosáhly, strojila úklady životu manžela, jenž jejich manželství překážel; nemůže mezi týmiž býti uzavřeno platné manželství ani tehdy, když vražda nebyla skutečně provedena.
II. Nedostatek podstatných obřadností. Takovými jsou:
§ 69
K platnosti manželství se vyhledávají ohlášky a slavnostně prohlášené přivolení.
a) ohlášky;
§ 70
Ohlášky pozůstávají ve vyhlášení budoucího manželství s uvedením jména, místa narození, stavu a bydliště obou snoubenců, s připomenutím: že každý, komu je známa nějaká překážka manželství, má ji oznámiti. Takové oznámení budiž učiněno duchovnímu správci, jemuž přísluší oddávati, bezprostředně nebo prostřednictvím duchovního správce, který manželství ohlašoval.
§ 71
Vyhláška musí se státi po tři dny nedělní nebo sváteční k obvyklému církevnímu shromáždění farního okresu a, bydlí-li každý ze snoubenců v jiném okresu, tedy obou farních okresů.
§ 72
Nebydlí-li snoubenci nebo jeden z nich ještě šest neděl ve farním okrese, ve kterém má býti manželství uzavřeno; buďtež ohlášky konány také v místě jejich posledního pobytu, kde bydleli déle než po právě ustanovený čas, anebo snoubenci musí po šest týdnů pokračovati ve svém bydlení v místě, kde žijí, aby vyhlášky jejich manželství byly tam postačující.
§ 73
Nebude-li manželství během šesti měsíců po ohláškách uzavřeno, musí tyto tři ohlášky býti opakovány.
§ 74
K platnosti ohlášek a k platnosti manželství, od toho odvislé, sice postačí, když jména snoubenců a jejich nastávající manželství byla alespoň jednou jak ve farním okresu ženichově, tak i nevěstině vyhlášena, a nedostatek, který se sběhl ve formě nebo počtu vyhlášek, nečiní manželství neplatným; ale jednak snoubenci nebo jejich zástupci, jednak duchovní jsou povinni pod přiměřeným trestem postarati se o to, aby všechny zde předepsané vyhlášky byly vykonány v náležité formě.
§ 75
Slavnostní prohlášení přivolení musí se státi před řádným duchovním správcem jednoho ze snoubenců, nechť již podle rozdílnosti náboženství sluje farář, pastor nebo jakkoli jinak, nebo před jeho zástupcem, v přítomnosti dvou svědků.
§ 76
Slavnostní prohlášení přivolení k manželství může se státi prostřednictvím plnomocníka; musí však k tomu býti dosaženo povolení zemské správy a v plné moci musí býti určena osoba, s níž má býti manželství uzavřeno. Manželství uzavřené bez takové zvláštní plné moci je neplatno. Byla-li plná moc před uzavřením manželství odvolána, je sice manželství neplatno, ale zmocnitel je zodpověden za škodu odvoláním způsobenou.
§ 77
§ 78
Nemohou-li se vykázati snoubenci písemným vysvědčením, že byly ohlášky řádně provedeny; nebo osoby uvedené v §§ 49, 50, 51, 52 a 54 dovolením potřebným k jejich sňatku; rovněž ti, jejichž zletilost není zcela zřejmá, křestným listem anebo písemným vysvědčením jejich zletilosti; nebo objeví-li se jiná překážka manželství; jest duchovnímu pod těžkým trestem zakázáno vykonati oddavky, dokud snoubenci nepředloží nutných vysvědčení a neodstraní všech závad.
§ 79
Pokládají-li se snoubenci odepřením oddavků za stiženy, mohou svoji stížnost předložiti zemské správě a v místech, kde zemská správa není, krajskému úřadu.
§ 80
Pro trvalý důkaz uzavřené manželské smlouvy jsou farní představení povinni tuto vlastnoručně zapsati do knihy oddavků, zvláště k tomu určené. Zřetelně musí býti zapsáno jméno a rodinné jméno, stáří, byt, jakož i stav manželů s poznámkou, byli-li již v manželství či nikoliv; jméno a rodinné jméno, pak stav jejich rodičů a svědků; rovněž den, kdy bylo manželství uzavřeno, konečně i musí býti uvedeny jméno duchovního správce, před nímž bylo přivolení slavnostně prohlášeno, a listiny, jimiž byly odstraněny naskytnuvší se překážky.
§ 81
Má-li býti manželství uzavřeno na jiném místě, do kterého žádný ze snoubenců farou nenáleží, musí řádný duchovní správce hned, když vydává listinu, kterou někoho jiného jmenuje za svého zástupce, tuto okolnost zapsati do knihy oddavků své fary s pojmenováním místa, kde a před kterým duchovním správcem manželství má býti uzavřeno.
§ 82
Duchovní správce toho místa, kde manželství je uzavřeno, musí nastavší sňatek rovněž zapsati do knihy oddavků své fary s dodatkem, kterým farářem byl jmenován za zástupce, a uzavření sňatku během osmi dnů oznámiti faráři, kterým byl zmocněn.
Prominutí překážek manželství
§ 83
Z důležitých důvodů může se žádati o prominutí překážek manželství u zemské správy, která má další zaříditi podle povahy okolností.
§ 84
Před uzavřením manželství budiž o prominutí překážek manželství žádáno od samých stran a vlastním jménem. Objevila-li by se však po uzavřeném již manželství dříve neznámá prominutelná překážka, mohou se strany také prostřednictvím svých duchovních správců a se zamlčením svého jména obrátiti na zemskou správu o prominutí.
§ 85
V místech, kde není zemské správy, je krajských úřadům udělena moc, z důležitých příčin prominouti druhou a třetí ohlášku.
§ 86
Jsou-li tu nutkavé okolnosti, mohou býti vyhlášky zcela prominuty zemskou správou nebo krajským úřadem a, nedovoluje-li potvrzené blízké nebezpečí smrti průtahu, také místní vrchností; snoubenci musí však přísežně potvrditi, že jim není známa žádná překážka, vadící jejich manželství.
§ 87
Prominutí všech tří vyhlášek budiž po složení zmíněné přísahy uděleno také tehdy, když chtějí býti oddány dvě osoby, o nichž se již před tím vůbec mělo za to, že jsou spolu oddány. V tomto případě může o prominutí býti zažádáno u zemské správy duchovním správcem, se zatajením jmen stran.
§ 88
Bude-li prominuta překážka, která tu byla při uzavření manželství, musí býti bez opakování ohlášek znovu prohlášeno přivolení před duchovním správcem a dvěma důvěrnými svědky a tento slavnostní úkon poznamenán v knize oddavků. Bylo-li tohoto předpisu dbáno, buď takové manželství pokládáno za takové, jako by bylo od počátku platně uzavřeno.
Účinek platného manželství: práva a povinnosti manželů;
§ 89
Práva a povinnosti manželů vzcházejí z účelu jejich spojení, ze zákona a ze sjednaných úmluv. Zde ustanovují se toliko osobní práva manželů; naproti tomu v díle druhém práva věcná vzcházející ze svatebních smluv.
společné;
§ 90
Obě strany jsou především stejně zavázány k manželské povinnosti, věrnosti a slušnému zacházení.
zvláštní manželovy;
§ 91
Muž je hlava rodiny. V této vlastnosti přísluší mu obzvláště právo vésti domácnost; náleží mu však také závazek, aby poskytoval manželce podle svého jmění slušnou výživu a zastupoval ji ve všech případnostech.
manželčiny.
§ 92
Manželka obdrží jméno mužovo a požívá práv jeho stavu. Jest povinna následovati muže do jeho bydliště, pomáhati, seč jest, v domácnosti a ve výdělku a, pokud toho vyžaduje domácí pořádek, sama plniti i dáti plniti opatření mužem učiněná.
Zrušení manželského společenství
§ 93
Manželům není nikterak dovoleno, aby zrušili o své újmě manželský svazek, třebas by byli mezi sebou o tom za jedno; nechť již tvrdí neplatnost manželství, nebo chtějí provésti rozluku manželství neb i jen rozvod od stolu a lože.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 jm jm | Web | 24. listopadu 2006 v 20:47 | Reagovat

I. Zdánlivé: prohlášením původní neplatnosti. Způsob zahájení,

§ 94

[zrušen].

§ 95

Manžel, který věděl o sběhnuvším se omylu v osobě nebo o bázni, ve kterou byla druhá strana uvedena, jakož i choť, který zamlčel okolnost, že sám nemůže podle §§ 49, 50, 51, 52 a 54 uzavříti platné manželství, nebo klamně předstíral proň potřebné svolení, nemůže z důvodu svého vlastního protiprávního jednání odpírati platnosti manželství.

§ 96

Vůbec jen nevinný má právo žádati, aby manželská smlouva byla prohlášena za neplatnou; toho práva však pozbývá, když, zvěděv o překážce, pokračoval v manželství. Odporovati manželství, jež uzavřel o své újmě nezletilec nebo chráněnec, může otec nebo poručenstvo, jen pokud trvá otcovská moc nebo poručenství.

a projednání;

§ 97

Projednávání neplatnosti manželství přísluší jen zemskému právu toho okresu, ve kterém manželé mají své řádné bydliště. Zemské právo ustanoví fiskální úřad nebo jiného rozumného a rozšafného muže, aby vyšetřil okolnosti a hájil manželství, by se pravá povaha věci z moci úřadu vyšetřila i tehdy, když projednávání se koná na žádost strany.

§ 98

Může-li býti překážka odstraněna, má se zemské právo o to přičiniti opatřením k tomu nutným a dohodou stran; nebylo-li by to snad možno, má zemské právo o platnosti manželství rozhodnouti.

§ 99

Vždy platí domněnka pro platnost manželství. Udávaná překážka manželství musí býti tedy úplně dokázána a ani souhlasné doznání obou manželů nemá zde moci důkazu, ani nelze dopustiti, aby manželé na to přísahali.

Zvláště pro nemohoucnost

§ 100

Zvláště v případě, kdy se tvrdí předešlá a stálá nemohoucnost konati manželskou povinnost, budiž proveden důkaz znalci, totiž zkušenými lékaři a ranhojiči, a podle okolností také porodními bábami.

§ 101

Nelze-li s jistotou určiti, zda-li nemohoucnost je stálá nebo jen dočasná, jsou manželé povinni ještě rok spolu bydleti a, potrvala-li nemohoucnost po tuto dobu, budiž manželství prohlášeno za neplatné.

§ 102

Objeví-li se při pojednávání rozepře o platnost manželství, že jedné straně neb oběma stranám byla překážka manželství před tím známa a že ji úmyslně zatajily; buďtež viníci stiženi trestem ustanoveným v trestním zákoně o těžkých policejních přestupcích. Je-li jedna strana bez viny, zůstavuje se jí žádati odškodnění. Byly-li konečně v takovém manželství zplozeny děti, musí býti o tytéž pečováno podle oněch zásad, které jsou ustanoveny v hlavě o povinnostech rodičů.

II. Skutečné zrušení

a) dočasný rozvod; ve srozumění

§ 103

Rozvod od stolu a lože musí býti manželům, jestliže se oba dohodnou a o podmínkách jsou za jedno, soudem povolen za následující opatrnosti.

§ 104

Manželé mají nejprve svému faráři své rozhodnutí k rozvodu spolu s pohnutkami oznámiti. Farář je povinen připomenouti manželům při sňatku vzájemně učiněný slavnostní slib a důtklivě na srdce jim vložiti škodlivé následky rozvodu. Tyto domluvy musí býti po třikráte v různý čas opakovány. Byly-li bez účinku, musí farář dáti stranám písemné vysvědčení, že setrvávají při své žádosti, aby byli rozvedeni, ač jim třikráte bylo domlouváno.

§ 105

Oba manželé mají podati žádost o rozvod, doloženou tímto vysvědčením, u svého řádného soudu. Soud má je osobně obeslat a, když před ním potvrdí, že jsou navzájem srozuměni i o jejich rozvodu i o podmínkách zřetelem ku jmění a výživě, má bez dalšího šetření žádaný rozvod povoliti a týž v soudních spisech poznamenati. Jsou-li tu děti, je soud povinen o tytéž pečovati podle předpisů obsažených v následující hlavě.

§ 106

Je-li manžel nezletilý nebo chráněncem, může sice sám k rozvodu přivoliti, ale k dohodě o jmění manželů a o výživě, jakož i o zaopatření dětí je třeba přivolení zákonného zástupce a poručenského soudu.

Bez srozumění

§ 107

Nemají-li úspěchu nebo zdráhá-li se obviněná strana k faráři se dostaviti, budiž žádost s farářovým vysvědčením a s potřebnými doklady předložena řádnému soudu, který má věc z úřední moci vyšetřiti a o tom rozhodnouti. Soudce může ohrožené straně i ještě před rozhodnutím povoliti oddělené slušné bydliště.

§ 108

Rozepře, které vzniknou při rozvodu, za který bylo žádáno bez svolení druhého manžela, o oddělení jmění neb o zaopatření dětí, buďtež posuzovány podle stejného předpisu, jaký je dán níže v § 117 při rozluce manželství.

§ 109

Důležité důvody, ze kterých může býti rozvod přiznán, jsou: Byl-li žalovaný uznán vinným cizoložství nebo zločinu; jestliže zlomyslně opustil žalujícího manžela nebo vedl nepořádný život, čímž značná část jmění žalujícího manžela nebo dobré mravy rodiny byly vystaveny nebezpečenství; rovněž životu nebo zdraví nebezpečné úklady; kruté nakládání nebo podle postavení osob velmi citelné, opětované ubližování; trvalá, s nebezpečenstvím nákazy spojená tělesná vada.

2 jm jm | Web | 24. listopadu 2006 v 20:47 | Reagovat

Způsob opětného spojení

§ 110

Rozvedení manželé mohou se opět spojiti; spojení musí však býti řádnému soudu oznámeno. Chtějí-li manželé po takovém spojení opět býti rozvedeni, musí dbáti téhož, co je předepsáno pro prvý rozvod.

b) úplná rozluka; u katolíků smrtí,

§ 111

[zrušen].

a prohlášením za mrtva;

§ 112

Pouhé projití času, určeného v § 24 pro prohlášení za mrtva, během něhož byl jeden manžel nepřítomen, nedává sice druhé straně ještě práva manželství pokládati za zrušené a v nové vstoupiti; jestliže však tato nepřítomnost je doprovázena takovými okolnostmi, že není příčiny pochybovati o smrti nepřítomného, může se u zemského práva toho okresu, ve kterém pozůstalý manžel bydlí, žádati o soudní prohlášení, že nepřítomný pokládá se za mrtvého a manželství za rozloučené.

§ 113

Po této žádosti zřídí se opatrovník k vyhledání nepřítomného a nepřítomný obešle se vyhláškou na celý rok vydanou a třikrát ve veřejných, podle okolností i v cizozemských, novinách uveřejněnou s dodatkem, že soud prohlásí jej za mrtva, jestliže během této doby se neobjeví nebo jiným způsobem soud o svém žití nezpraví.

§ 114

Projde-li tento čas bezvýsledně, ustanoví se na opětnou žádost pozůstalého manžela fiskální úřad nebo jiný počestný a věci znalý muž k obhájení manželského svazku a po skončeném řízení vydá nález, zda se žádosti vyhovuje či nikoliv. Povolení nebudiž straně ihned oznamováno, nýbrž předloženo vrchním soudem k nejvyššímu rozhodnutí.

§ 115

[zrušen]

§ 116

[zrušen]

Rozdělení jmění

§ 117

Vzejde-li při rozlučování manželství rozepře, která se vztahuje na nějakou dále sjednanou smlouvu, na oddělení jmění, na zaopatření dětí nebo na jiné pohledávky a vzájemné pohledávky, má řádný soudce vždy zatím učiniti pokus, aby narovnáním odstranil tuto rozepři. Nelze-li však strany k narovnání pohnouti, má je odkázati k řádnému řízení, načež budiž rozhodnuto podle předpisů, obsažených v hlavě o manželských smlouvách, zatím však budiž manželce a dětem vyměřena slušná výživa.

Způsob opětného spojení

§ 118

Chtějí-li se rozloučení manželé opět spojiti, je spojení pokládati za nové manželství a musí býti šetřeno všech obřadností, jichž je podle zákona potřebí k uzavření manželské smlouvy.

§ 119

[zrušen]

§ 120

Bylo-li manželství prohlášeno neplatným, rozloučeno nebo zrušeno smrtí mužovou, nemůže žena, je-li těhotnou, vejíti v nový sňatek před slehnutím, a je-li pochybno, zda je těhotnou, před uplynutím 180. dne; jestli ale podle okolností nebo podle vysvědčení znalců těhotenství není pravděpodobným, může býti po uplynutí tří měsíců uděleno prominutí v hlavním městě zemským úřadem a na venkově krajským úřadem.

§ 121

Přestoupení tohoto zákona (§ 120) nemá sice za následek neplatnost manželství; ale žena ztrácí výhody, které jí předešlý muž učinil svatebními smlouvami, dědickou smlouvou, poslední vůlí nebo dohodou při rozluce; muž však, s nímž druhé manželství uzavře, ztrácí právo, které jemu mimo tento případ § 58 náleží, dáti manželství prohlásiti za neplatné a oba manželé buďtež stiženi trestem okolnostem přiměřeným. Narodí-li se v takovém manželství dítě a je-li alespoň pochybno, zda-li není zplozeno od předešlého muže, budiž mu zřízen opatrovník k obhájení jeho práv.

§ 122

Bylo-li manželství uznáno neplatným nebo prohlášeno za rozloučené; budiž takový výsledek poznamenán v knize sňatků na místě, kde je sňatek zapsán, a za tím účelem budiž od soudu, u něhož se projednávání neplatnosti nebo rozluky konalo, vydána připomínka úřadu, který má pečovati o správnost knihy sňatků.

Výjimky pro židovstvo:

§ 123

Pro židovstvo mají průchod se zřetelem k jejich náboženskému poměru následující odchylky od obecného manželského práva v této hlavě obsaženého.

a) v příčině překážek manželství;

§ 124

[zrušen

§ 125

[zrušen ]

b) vyhlášky;

§ 126

Vyhláška židovských manželství musí se státi v synagoze nebo ve společné motlitebně; kde však takové není, musí se státi místní vrchností v hlavní a zvláštní obci, do které jeden i druhý snoubenec jsou zapsáni, ve třech po sobě jdoucích sobotních nebo svátečních dnech se zachováním předpisů daných v §§ 70-73. Prominutí ohlášek lze dosáhnouti podle předpisů §§ 83-88.

c) oddavků;

§ 127

Sňatek musí býti vykonán rabínem nebo učitelem náboženství hlavní obce jednoho nebo druhého snoubence, když se prokázali potřebnými vysvědčeními, za přítomnosti dvou svědků. Rabín neb učitel náboženství může také k oddavkům ustanoviti rabína neb učitele náboženství jiné obce.

§ 128

Řádný rabín neb učitel náboženství má do knihy sňatků způsobem předepsaným v §§ 80-82 v zemském jazyku zapsati, že oddavky byly vykonány, potřebná vysvědčení snoubenci předložená pořadovým číslem, pod kterým byli oddaní v knize sňatků zapsáni, označiti a ku knize sňatků připojiti.

§ 129

Židovské manželství, které bylo uzavřeno bez zachování zákonných předpisů, je neplatné.

§ 130

Snoubenci nebo rabíni a učitelé náboženství, kteří jednají proti zmíněným předpisům, dále ti, kdož nejsouce řádně zřízeni oddavky provedly, budou potrestáni podle § 252 druhého dílu trestního zákona .

§ 131

Rabíni neb učitelé náboženství, kteří nevedou knihy sňatků podle předpisu zákona, buďtež stiženi přiměřeným peněžitým nebo tělesným trestem, s jejich úřadu sesazeni a k témuž navždy za nezpůsobilé prohlášeni.

d) rozvodu;

§ 132

Při rozvodu od stolu a lože platí i o židovských manželech obecné předpisy; mají se tedy také obrátiti k rabínovi neb učiteli náboženství a tento má dbáti nařízení shora daného (§ 104-110).

e) rozluky;

3 jm jm | Web | 24. listopadu 2006 v 20:48 | Reagovat

HLAVA TŘETÍ

O právech mezi rodiči a dětmi

Vznik právního poměru mezi manželskými rodiči a dětmi

§ 137

    Když se z manželství narodí děti, vzniká nový právní poměr; zakládají se tím práva a povinnosti mezi manželskými rodiči a dětmi.

Zákonné určení manželského zrození

§ 138

    O těch dětech, které manželka porodí po uplynutí 180 dní po uzavřeném manželství a před uplynutím 300. dne buď po mužově smrti neb po úplném zrušení manželského svazku, platí domněnka manželského zrození.

Společná práva a povinnosti rodičů

§ 139

    Rodiče jsou vůbec zavázáni své manželské děti vychovávati, to jest pečovati o jejich život a jejich zdraví, opatřovati jim slušnou výživu, jejich tělesné a duševní síly vyvíjeti a vyučováním v náboženství a v užitečných vědomostech klásti základ k jejich budoucímu blahobytu.

§ 140

    Politické předpisy ustanovují, v jakém náboženství má býti vychováváno dítě, jehož rodičové jsou nestejného náboženského vyznání, a v kterém věku je dítě oprávněno přihlásiti se k jinému náboženství, než v kterém bylo vychováno.

§ 141

    Jest především povinností otcovou tak dlouho pečovati o výživu dětí, dokud nemohou samy se vyživovati. Na matce je zvláště pečovati o jejich tělesnou výchovu a o jejich zdraví.

§ 142

    Jestli manželé při rozvodu nebo rozluce manželství neshodli se za souhlasu soudu o péči a výchově dětí, rozhodne soud, přihlížeje ku zvláštním poměrům případu se zřetelem k zájmům dětí, povolání, osobnosti a vlastnostem manželů a k příčinám rozvodu nebo rozluky, mají-li všechny nebo které děti otci nebo matce býti ponechány. Druhý manžel je však přece oprávněn s dítětem osobně se stýkati. Soud může tento styk blíže upraviti. Náklady na výchovu nese otec.

    Změní-li se poměry, může soud, nehledě ku svým dřívějším nařízením nebo k dohodám manželů, vydati nová nařízení, nutná v zájmu dětí.

§ 143

    Je-li otec nemajetný, musí především matka o výživu a, zemře-li otec, vůbec o výchovu dětí pečovati. Není-li tu ani matky nebo je-li nemajetná, připadá tato péče rodičům otcovským a po nich rodičům ze strany matčiny.

§ 144

    Rodiče mají právo v dohodě mezi sebou vésti jednání svých dětí; děti jsou jim povinny úctou a poslušností.

§ 145

    Rodiče jsou oprávněni pohřešované děti vyhledati, uprchlé nazpět žádati a prchnuvší s vrchnostenskou pomocí zpět přivésti; jsou také oprávněni děti nemravné a neposlušné nebo rušící domácí pořádek a klid trestati způsobem nikoli přehnaným a jejich zdraví neškodným.

§ 146

    Děti nabývají jména svého otce, jeho znaku a všech ostatních nikoliv jen osobních práv jeho rodiny a stavu.

Zvláštní práva otcova: Otcovská moc

§ 147

    Práva, která příslušejí zvláště otci jako hlavě rodiny, jsou mocí otcovskou.

Následky téže:

a) se zřetelem k volbě povolání dětí;

§ 148

    Otec může vychovávati své ještě nedospělé dítě ku stavu, jejž pro ně uzná za přiměřený; ale po dosažené dospělosti může dítě, předneslo-li otci bez úspěchu svou žádost o jiné povolání, jež se spíše srovná s jeho náklonostmi a jeho schopnostmi, vznésti svou žádost na řádný soud, kterýž o tom z úřední moci rozhodne, přihlížeje ke stavu, jmění a námitkám otcovým.

§ 149

b) jmění

    Vše, čeho děti jakkoli zákonným způsobem nabudou, jest jejich vlastnictvím; pokud jsou však pod mocí otcovskou, přísluší otci správa. Jen kdyby otec ke správě byl neschopen, anebo z téže byl vyloučen těmi, kdož jeho dětem dali jmění, jmenuje soud jiného správce.

§ 150

    Z příjmů ze jmění, pokud postačují, buďtež zapravovány náklady na výchovu. Objeví-li se při tom přebytek, musí býti uložen a ročně vyúčtován. Jen kdyby tento přebytek byl nepatrný, může býti otec osvobozen od vyúčtování a přebytek může mu býti přenechán, aby jím volně nakládal. Bude-li otci povoleno požívání tím, jemuž dítě vděčí za jmění, ručí přece příjmy v každém případě za výživu stavu dítěte přiměřenou a nemohou býti na újmu téhož otcovými věřiteli zabaveny.

§ 151

    Tím, čeho svou pílí nabude dítě, třeba nezletilé, ale jež není u rodičů v zaopatření, jakož i věcmi, které byly odevzdány dítěti po dosažení dospělosti k potřebě, může volně nakládati.

§ 152

c) povinnosti dětí

    Děti v otcovské moci nemohou se platně zavazovati bez otcova přivolení, daného výslovně neb aspoň mlčky. Dítě, jež není u rodičů v zaopatření, může se však k službám samostatně smlouvou zavazovati. Na takové závazky jakož i na závazky nezletilců vůbec jest použíti toho, co je v nejbližší hlavě (§§ 246-248) ustanoveno o závazných jednáních osob, které jsou pod poručenstvím. Otec je také povinen své nezletilé dítě zastupovati.

§ 153

    Předpisy, kterých je nutno dbáti pro platné manželství nezletilé osoby, obsaženy jsou v předcházející hlavě (§ 49 a násl.).

§ 154

    Náklad vynaložený na výchovu dětí nedává rodičům žádného nároku na jmění, jehož děti později nabudou. Upadnou-li však rodiče v nouzi, jsou jejich děti povinny slušně je opatřovati.

Právní poměr mezi nemanželskými rodiči a dětmi. Bližší určení pojmu nemanželských dětí

§ 155

    Nemanželské děti nepožívají stejných práv s manželskými. Právní domněnka nemanželského zrození platí o těch dětech, které byly sice zrozeny manželkou, avšak před nebo po zákonném čase ustanoveném shora (§ 138) se zřetelem k uzavřenému nebo zrušenému manželství.

§ 156

    Tato právní domněnka platí však při dřívějším zrození teprve tehdy, když muž, který před sňatkem o těhotenství nevěděl, nejdéle ve třech měsících po obdržené zprávě o narození dítěte odpírá před soudem otcovství.

§ 157

    Pořádnost dřívějšího nebo pozdějšího porodu, která byla mužem během této lhůty po právu popřena, může býti prokázána jen znalci, kteří po důkladném vyšetření povahy dítěte a matky jasně udají příčinu mimořádného případu.

§ 158

    Manželskému původu dítěte zrozeného v zákonné lhůtě může odpírati muž nejdéle do tří měsíců po obdržené zprávě tím, že dokáže proti opatrovníku, který se má ustanoviti k obhájení manželského zrození, že není možno, aby dítě od něho bylo zplozeno. Ani cizoložství matčino, ani její tvrzení, že její dítě je nemanželské, nemohou o sobě zbaviti dítě práv manželského zrození. Stal-li se muž před uplynutím popěrné lhůty duševně chorým, může vykonati popěrné právo jeho zákonný zástupce do tří měsíců po obdržené zprávě nebo, věděl-li o narození dítěte již dříve, do tří měsíců po svém ustanovení.

§ 159

    Zemřel-li muž před uplynutím popěrné lhůty nebo je-li jeho pobyt od narození dítěte trvale neznám, může i dítě se souhlasem matky, jestli tato ještě žije, odpírati svému manželskému původu. Za tím účelem musí podati žalobu na opatrovníka, který má býti ustanoven k obhájení manželského zrození. Žalobní právo zaniká uplynutím roku po dosažení zletilosti. Zemře-li muž před uplynutím popěrné lhůty, mohou rovněž dědicové, jimž by se stala újma na jejich právech, ve třech měsících po mužově smrti z uvedeného důvodu odpírati manželskému zrození dítěte.

§ 159a

    Popěrné právo zákonného zástupce mužova nebo dítěte sama zaniká, uzná-li před soudem manžel k jednání způsobilý manželské zrození dítěte dříve, než rozsudek nabude právní moci.

4 jm jm | Web | 24. listopadu 2006 v 20:49 | Reagovat

Legitimace nemanželských dětí:

a) zánikem překážky manželství nebo nezaviněnou nevědomostí manželů;

§ 160

    Děti, které byly zplozeny v manželství sice neplatném, ale nikoli v takovém, kterému vadí překážky uvedené v §§ 62-64, pokládány buďte za manželské, když překážka manželství později odpadla nebo když alespoň jeden z jeho rodičů bez viny o překážce manželství nevěděl; avšak v posléze uvedeném případě zůstávají takové děti vyloučeny z nabývání onoho jmění, které rodinnými nařízeními je zvláště vyhrazeno manželskému potomstvu.

b) dodatečným sňatkem;

§ 161

    Děti, které se narodily mimo manželství a pozdějším sňatkem svých rodičů vstoupily do rodiny, pokládají se stejně jako jejich potomstvo za manželsky zplozené; nemohou však manželským dětem, které byly zplozeny v manželství mezitím stávajícím, bráti v odpor vlastnost prvorozenství a jiná již nabytá práva.

c) milostí zeměpánovou.

§ 162

    Nemanželské zrození nemůže býti dítěti na újmu ani občanské vážnosti ani budoucího zaopatření. Za tím účelem tedy nepotřebuje zvláštní milosti zeměpánovy, kterou se prohlašuje dítě za manželské. Jen rodiče mohou za takovou žádati, chtějí-li, aby dítě stejně jako manželské bylo účastno stavovských předností nebo práva k volně děditelnému jmění. Se zřetelem k ostatním členům rodiny nemá tato milost účinku.

Důkaz otcovství k nemanželskému dítěti

§ 163

    O kom bude prokázáno způsobem předepsaným v soudním řádě, že s matkou dítěte obcoval v době, od které neprošlo až do jejího slehnutí méně než 180 a více než 300 dní; nebo, kdo to i jen mimo soud dozná, o tom platí domněnka, že dítě zplodil.

§ 164

    Zápis otcovského jména do knihy křtěnců nebo zrozenců, který se stal na matčin údaj, jest jen tehdy úplným důkazem, když zápis se stal podle zákonného předpisu s přivolením otcovým a toto přivolení bylo potvrzeno vysvědčením duchovního a kmotra s dodatkem, že jest jim osobně znám.

Povaha právního poměru mezi nemanželskými rodiči a dětmi

§ 165

    Nemanželské děti nemají nároku ani na rodinné jméno otcovo, ani na šlechtictví, erb a jiné přednosti rodičů; obdrží rodné jméno matčino.

    Matčin manžel může dáti dítěti své jméno prohlášením před zemským politickým úřadem se svolením matky a dítěte nebo, je-li toto nezletilým, zákonného zástupce a soudu. K účinnosti těchto prohlášení je potřebí, aby byla předložena ve veřejné nebo soudně nebo notářsky ověřené listině.

§ 166

    I nemanželské dítě má právo žádati na svých rodičích, aby je přiměřeně svému jmění vyživovali, vychovali a zaopatřili, a práva rodičů k němu vztahují se potud, pokud toho účel vychování vyhledává. Jinak nemanželské dítě není pod otcovskou mocí svého zploditele, nýbrž jest zastupováno poručníkem.

§ 167

    Otec je povinen nahraditi matce útraty slehnutí i útraty její výživy po dobu prvých šesti týdnů po slehnutí a, budou-li následkem slehnutí další výlohy nutny, i tyto.

    Pohledávka promlčí se uplynutím tří let po slehnutí.

§ 168

    Již před narozením dítěte může soud k návrhu matčinu, je-li toho potřebna a nevede-li necudného života, přidržeti toho, jehož otcovství bude podle § 163 věrohodně prokázáno, aby složil u soudu částku výživy, která má býti dítěti v prvých třech měsících poskytnuta, jakož i obvyklou částku útrat, které mají býti matce podle § 167 nahrazeny.

§ 169

    Dokud matka svoje nemanželské dítě podle budoucího určení sama chce a může vychovávati, nesmí jí otcem býti odňato; přes to musí otec zapravovati náklady na výživu, Hrozí-li však blahu dítěte vychováváním matčiným nebezpečenství, jest otec povinen dítě od matky odděliti a je k sobě vzíti nebo na jiném bezpečném a slušném místě je chovati.

§ 170

    Rodiče mohou spolu učiniti narovnání o výživě, výchově a zaopatření nemanželského dítěte; takové narovnání však nemůže býti na újmu práva dítěte.

§ 171

    Povinnost nemanželské děti vyživovati a zaopatřiti přechází jako jiný dluh na otcovy dědice.

    Bylo-li otcovství otcem uznáno nebo soudně zjištěno, mohou nemanželské děti, které v čas otcova úmrtí v jeho domě jsou živeny a vychovávány, požadovati i nadále touž měrou jako doposud výživu a výchovu až do té doby, kdy samy se budou moci živiti, nikoli však ve větším rozsahu, než se toho může dostati podle pozůstalého jmění manželským dětem.

Zánik otcovské moci nad dětmi

§ 172

    Otcovská moc zaniká ihned se zletilostí dítěte, pokud nebylo další její trvání na otcovu žádost soudem ze spravedlivé příčiny povoleno a veřejně vyhlášeno.

§ 173

    Spravedlivé příčiny, ze kterých lze u soudu žádati o prodloužení otcovské moci, jsou: Když dítě, ač zletilé, pro vady těla nebo mysli není s to samo se živiti neb o své záležitosti pečovati; nebo když za nezletilosti zapletlo se ve značné dluhy nebo dopustilo se takových přečinů, pro něž musí býti ještě dále chováno pod bedlivým dohledem otcovým.

§ 174

    Děti mohou býti i před dovršením dvacátého čtvrtého roku zproštěny otcovské moci, když je otec se schválením soudu výslovně propustí nebo když dvacetiletému synovi dovolí, aby vedl vlastní domácnost.

§ 175

    Provdá-li se nezletilá dcera, přejde sice se zřetelem ku své osobě pod mužovu moc (§ 91 a 92); se zřetelem však ku jmění má otec až do její zletilosti práva a povinnosti opatrovníka. Zemře-li muž za její nezletilosti, přijde opět pod otcovskou moc.

§ 176

    Pozbude-li otec užívání rozumu, bude-li prohlášen za marnotratníka nebo bude-li odsouzen pro zločin k trestu vězení na dobu delší jednoho roku, vystěhuje-li se o své újmě, nebo je-li přes rok nepřítomen, aniž podal o svém pobytu zprávu; přestává otcovská moc a zřídí se poručník; pominou-li však tyto překážky, nabude otec opět svých práv.

§ 177

    Otcové, kteří výživu a výchovu svých dětí zcela zanedbávají, pozbývají otcovskou moc na vždy.

§ 178

    Zneužívá-li otec své moci nebo neplní-li povinností s ní spojených nebo stane-li se vinen nečestným nebo nemravným chováním, může nejen dítě samo, nýbrž každý, kdo o tom ví, zvláště nejbližší příbuzní, dovolávati se pomoci soudu. Soud má vyšetřiti předmět stížnosti a učiniti opatření okolnostem přiměřená: zvláště může naříditi, že otec co do správy jmění nebo co do péče o osobu dítěte je podřízen dozoru soudu a na roveň postaven poručníku.

§ 178a

    Převzal-li ústav nebo spolek pro ochranu dětí nebo pro péči o děti ošetřování a výchovu trýzněného, opuštěného nebo zanedbaného dítěte, nebo dítěte, jemuž rodiče nevěnují potřebného dozoru a výchovy, může poručenský soud k návrhu ústavu nebo spolku vyšetřiv případ a vyslechnuv rodiče vyřknouti, že dítě před dokončením své výchovy může býti odňato ústavu nebo spolku proti jejich vůli jen se soudním svolením.

5 Sargo Sargo | 25. listopadu 2006 v 11:53 | Reagovat

Ne, ten zákoník už nemůže platit. Vzhledem k podmínkám tam stanoveným by dneska už nebyl způsobilý ke sňatku skoro nikdo. :-P

6 LittleKey LittleKey | 25. listopadu 2006 v 13:11 | Reagovat

Já věděl, že jde napsat zákon tak, aby tomu každý rozuměl. Zkuste si třeba přečíst paragráfek nebo dva z DPHčka. :-((

7 Hlander Hlander | 26. listopadu 2006 v 21:24 | Reagovat

Uff ...  :-D

8 jm jm | Web | 26. listopadu 2006 v 22:18 | Reagovat

no jo, není to úplně typický bloggový posting (a to eště přehánim), ale kdo mi to zakáže?:-)

9 Vrbová Jana Vrbová Jana | E-mail | 26. ledna 2007 v 9:57 | Reagovat

Prosim o radu,můj 22letý syn čeká dítě s 16letou dívenkou a rozhodli se že si to nechají a její maminka od ní dala ruce pryč.A já nevím co máme dělat kam sní jít aby brala mateřskou jestli vůbec může syn nebo já něco řešit když k ní nejsme v přizni.Divka bydlí u nás.Prosím poradte mi co mame dělat jak se mám postarat o mé ješte nemarozené vnouče.Děkuji předem Jana

10 DH DH | E-mail | 9. října 2007 v 13:37 | Reagovat

Dobrý den, měla bych dotaz co vše je potřeba aby si manžel mé kamarádky mohl na sebe přepsat jejího syna, jaké jsou potřebné dokumenty, a další potřebné věci. Mnohokrát děkuji za odpověď

11 jm jm | 9. října 2007 v 23:38 | Reagovat

Bohužel se vůbec v rodinném právu neorientuji a nemohu pomoci. Lituji.

12 Mirka Mirka | E-mail | 2. února 2008 v 14:36 | Reagovat

Dobrý den,

na internetu jsem narazila na tento blog, jsem studentka vysoké školy a píši diplomovou práci na téma Zákonní dědicové od roku 1811 do doučasnosti a mám velký problém sehnat někde opis Obecného zákoníku občanského z roku 1811 a jiné materiály z této doby, proto se na Vás obracím, zda by jste mi nemohl poradit, kde jste zákoník sehnal Vy.

Předem děkuji za odpověď.

Mirka

13 Kristína Jošthová Kristína Jošthová | E-mail | 11. listopadu 2009 v 11:58 | Reagovat

Ja nemám žiaden komentár, jedine prosbu, či nemáš celé znenie tohto zákonníka, potrebovala by som niečo ohľadne kúpnej zmluvy, resp. prevodu nemovitostí. Veľmi by mi to pomohlo. ďakujem

14 Eve Eve | E-mail | Web | 9. února 2015 v 13:45 | Reagovat

Ja som našla len znenie zákonu pre rodinu, je to kniha, ale možno tam majú aj iné publikácie. Zákon o rodine si čítam teraz a je to moc fajn http://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-rodine-komentar.p1378.html

15 does does | E-mail | Web | 4. ledna 2017 v 14:24 | Reagovat

Hello!

16 Moisesmailk Moisesmailk | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 1:39 | Reagovat

regalis cialis tadalafil

      <a href=http://onlinecialisrxd.com/>online cialis</a>

    <a href="http://onlinecialisrxd.com/">cialis super active</a>

    cialis 20 mg interactions

17 Viagmailk Viagmailk | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 21:20 | Reagovat

viagra online safety

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra online</a>

    average age men viagra

18 Moisesmailk Moisesmailk | E-mail | Web | 7. května 2017 v 5:19 | Reagovat

payday loans for weekly pay

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>same day payday loans</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">payday loan</a>

    cash advance bradenton florida

19 Lidamailk Lidamailk | E-mail | Web | 14. května 2017 v 19:39 | Reagovat

viagra ticino

      http://viagrarxbuy.com/ - viagra

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">buy viagra online</a>

    where do i get viagra uk

20 PaydayNab PaydayNab | E-mail | Web | 17. května 2017 v 15:57 | Reagovat

g <a href= http://cialistadg.com >generic cialis</a> happy http://cialistadg.com voice

21 PaydayNab PaydayNab | E-mail | Web | 17. května 2017 v 20:42 | Reagovat

c <a href= http://solopaydayloan.com >best payday loans</a> talked <a href=http://solopaydayloan.com>payday loan</a>

22 Drewmailk Drewmailk | E-mail | Web | 18. května 2017 v 10:27 | Reagovat

cialis super active from uk

      <a href=http://buycialisizronline.com/>cialis online</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">generic cialis</a>

    cialis 5 mg work 4 to 5 days

23 PaydayNab PaydayNab | E-mail | Web | 18. května 2017 v 14:10 | Reagovat

d <a href= http://perloansbadcredit.com >best personal loans</a> service http://perloansbadcredit.com too

24 Piannomailk Piannomailk | E-mail | Web | 20. května 2017 v 20:48 | Reagovat

cialis en ecuado

http://buycialisfrx.com/ - cheap cialis

<a href="http://buycialisfrx.com/">cialis online </a>

cialis, die uber

25 cialis cialis | E-mail | Web | 22. května 2017 v 11:00 | Reagovat

Hello!

26 Sethmailk Sethmailk | E-mail | Web | 24. května 2017 v 3:34 | Reagovat

cialis dose maximal

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cialis generic</a>

    medicament cialis 5 mg

27 Velkmailk Velkmailk | E-mail | Web | 4. června 2017 v 8:06 | Reagovat

cheapest  generic cialis

      http://buycialisaonline.com/ - cialis canada

    <a href="http://buycialisaonline.com/">buy canadian cialis</a>

    generic cialis good

28 Irishmailk Irishmailk | E-mail | Web | 5. června 2017 v 23:36 | Reagovat

acheter cialis en suisse

      http://buycialisko.com/ - buy cheap cialis

    <a href="http://buycialisko.com/">buy generic cialis</a>

    cialis-apotheke-preise kanada

29 Irishmailk Irishmailk | E-mail | Web | 7. června 2017 v 6:02 | Reagovat

tricare and cialis daily use

      http://buycialisko.com/ - buy generic cialis

    <a href="http://buycialisko.com/">buy cialis online</a>

    cialis 20 mg prich

30 Moisesmailk Moisesmailk | E-mail | Web | 9. června 2017 v 14:53 | Reagovat

cialis generique en pharmacie

      http://buycialistonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">generic cialis online</a>

    cialis nachahmer

31 Andrewmailk Andrewmailk | E-mail | Web | 9. června 2017 v 15:28 | Reagovat

why can i get a payday loan online

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    free loan quote

32 CcMowl CcMowl | E-mail | Web | 23. června 2017 v 18:25 | Reagovat

bad credit installment loans
<a href="https://badcreditjkkl.com/">bad credit loan</a>
personal loans bad credit
<a href="https://badcreditjkkl.com/">bad credit lender no payday loan</a>     ’

33 Bfrdddap Bfrdddap | E-mail | Web | 23. června 2017 v 21:39 | Reagovat

bank accounts
<a href="https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/">online check advance</a>
online payday loans
<a href=https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/>online payday loans no credit check</a>   ’

34 FrgrgSr FrgrgSr | E-mail | Web | 24. června 2017 v 11:54 | Reagovat

what is payday loan - http://berpaydayloanlendersquickloans.com/
payday loans no faxing <a href=http://berpaydayloanlendersquickloans.com/>fast cash</a> ’

35 Lwvcdmurb Lwvcdmurb | E-mail | Web | 26. června 2017 v 6:08 | Reagovat

cash advance usa - http://verdcashadvance.com/
cash advance loans online <a href=http://verdcashadvance.com/>cash advance inc</a> ’

36 Swerdap Swerdap | E-mail | Web | 26. června 2017 v 12:34 | Reagovat

easy payday loan online
<a href="https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/">loan affiliate programs</a>
payday loans no credit check no employment verification
<a href=https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/>open bank account online</a>   ’

37 BtuFes BtuFes | E-mail | Web | 26. června 2017 v 23:19 | Reagovat

checkn
<a href="https://cashadvancetfj.com/">no credit check non payday loan</a>
best payday advance loans
<a href="https://cashadvancetfj.com/">personal loans for people with bad credit</a>     ’

38 LgtuWer LgtuWer | E-mail | Web | 28. června 2017 v 3:20 | Reagovat

online loans no credit check - https://leopaydayadvanceonlinefastpayday.org/
debt consolidation <a href="https://leopaydayadvanceonlinefastpayday.org/">consolidate credit card debt</a> ’

39 BdvvCax BdvvCax | E-mail | Web | 28. června 2017 v 4:33 | Reagovat

payday advance loan - https://repsmallloansonlinepaydayloan.org/
loans unemployed <a href="https://repsmallloansonlinepaydayloan.org/">bad credit loans for military payday loans for mil</a> ’

40 BdvfvCax BdvfvCax | E-mail | Web | 30. června 2017 v 16:58 | Reagovat

get loan online - https://cashadvanceamericasev.org/
instant cash <a href="https://cashadvanceamericasev.org/">cash loans online</a> ’

41 BtybFes BtybFes | E-mail | Web | 30. června 2017 v 18:15 | Reagovat

cash advance loans online - https://cashadvancebmmk.com/
cash advance online <a href=https://cashadvancebmmk.com/>cash advance online</a> ’

42 Swerfdap Swerfdap | E-mail | Web | 2. července 2017 v 1:35 | Reagovat

same day cash advance
<a href="https://cashadvancebmmk.com/">cash advance loans</a>
cash advance credit card
<a href=https://cashadvancebmmk.com/>cash advances payday loans</a>   ’

43 VertAbots VertAbots | E-mail | Web | 3. července 2017 v 3:11 | Reagovat

buy viagra online cheap - http://buygviagralonline.com/
cheap viagra for sale <a href=http://buygviagralonline.com/>viagra generic</a> ’

44 Cerdyed Cerdyed | E-mail | Web | 3. července 2017 v 18:46 | Reagovat

cash credit card
<a href="https://paydayloanscelj.com/">cash advance now</a>
business cash advance loans
<a href=https://paydayloanscelj.com/>cash advance usa</a> ’

45 Xersign Xersign | E-mail | Web | 3. července 2017 v 22:20 | Reagovat

personal loans bad credit
<a href="https://ipersonalloancad.com/">emergency personal loan</a>
guaranteed personal loans
<a href=https://ipersonalloancad.com/>quick personal loans bad credit</a> ’

46 Zwekip Zwekip | E-mail | Web | 4. července 2017 v 2:37 | Reagovat

viagra sale online
<a href="http://genericfviagrafeonline.com/">generic viagra</a>
cheap viagra online without prescription
<a href=http://genericfviagrafeonline.com/>viagra pills</a> ’

47 LionCiz LionCiz | E-mail | Web | 4. července 2017 v 17:24 | Reagovat

order cialis without prescription - http://cialirxnow.com/
cialis tablets side effects <a href="http://cialirxnow.com/">online cialis</a> ’

48 BmaCiz BmaCiz | E-mail | Web | 4. července 2017 v 18:15 | Reagovat

daily cialis 5mg - http://rxcialmennow.com/
get cialis <a href=http://rxcialmennow.com/>buy cialis</a> ’

49 Molwaw Molwaw | E-mail | Web | 4. července 2017 v 21:04 | Reagovat

viagra generic - http://rxviamenrx.com/
cheap viagra professional <a href=http://rxviamenrx.com/>buy viagra</a> ’

50 ZplSkent ZplSkent | E-mail | Web | 4. července 2017 v 22:00 | Reagovat

payday loans direct lender no credit check - https://personalloans12now.com/
cash loan <a href=https://personalloans12now.com/>personal loans bad credit</a> ’

51 HtvAbots HtvAbots | E-mail | Web | 5. července 2017 v 13:17 | Reagovat

does viagra work - http://viagruonline.com/
canadian pharmacy online viagra <a href=http://viagruonline.com/>viagra</a> ’

52 KionCiz KionCiz | E-mail | Web | 6. července 2017 v 20:12 | Reagovat

price of cialis - http://cialisveolm.com/
cialis order <a href="http://cialisveolm.com/">online cialis</a> ’

53 ZpvlSkent ZpvlSkent | E-mail | Web | 6. července 2017 v 22:16 | Reagovat

online payday loans direct lender - https://personalcelsn.com/
axcess payday loans <a href=https://personalcelsn.com/>personal loans</a> ’

54 VsgetGent VsgetGent | E-mail | Web | 7. července 2017 v 19:07 | Reagovat

ordering cialis
<a href="http://cialisveolm.com/">cheap cialis</a>
cialis pro
<a href="http://cialisveolm.com/">cialis</a> ’

55 Njnjrack Njnjrack | E-mail | Web | 7. července 2017 v 21:36 | Reagovat

purchase female viagra
<a href="http://viagracjakr.com/">viagra generic</a>
herbal viagra australia
<a href=http://viagracjakr.com/>viagra price</a> ’

56 VevrtaP VevrtaP | E-mail | Web | 9. července 2017 v 19:55 | Reagovat

cash now - https://badcreditnyrc.org/
bad credit payday loans lenders <a href=https://badcreditnyrc.org/>easy get payday loans</a> ’

57 CwrcfCiz CwrcfCiz | E-mail | Web | 10. července 2017 v 2:30 | Reagovat

get payday loan online - https://personalloansxjil.org/
credit counselling <a href=https://personalloansxjil.org/>cash advance</a> ’

58 BrtxCiz BrtxCiz | E-mail | Web | 12. července 2017 v 20:36 | Reagovat

purchase female viagra - http://genericvjviagramri.com/
free viagra sample pack <a href="http://genericvjviagramri.com/">buy viagra</a> ’

59 VrtyMowl VrtyMowl | E-mail | Web | 13. července 2017 v 21:43 | Reagovat

direct lender payday loans
<a href="https://cashlak.org/">quick cash payday loans</a>
small payday loans online
<a href=https://cashlak.org/>cash loan</a> ’

60 Bdetet Bdetet | E-mail | Web | 14. července 2017 v 14:39 | Reagovat

bad credit history payday loans - https://badcreditvqaz.com/
federal student loans <a href=https://badcreditvqaz.com/>bad credit lender no payday loan</a> ’

61 VermSkent VermSkent | E-mail | Web | 15. července 2017 v 1:16 | Reagovat

loans bad credit - https://paydayloansonlinexrvy.com/
car loans for bad credit <a href=https://paydayloansonlinexrvy.com/>cash advance loans</a> ’

62 NtbNuh NtbNuh | E-mail | Web | 18. července 2017 v 22:31 | Reagovat

home loans people bad credit
<a href="https://installmentloanztvb.net/">installment loans bad credit</a>
bad credit loans online
<a href=https://installmentloanztvb.net/>online cash loans</a> ’

63 Hjkzigue Hjkzigue | E-mail | Web | 19. července 2017 v 3:53 | Reagovat

apply loan bad credit
<a href="https://loansbadcreditzuik.net/">online cash loans</a>
same day loans bad credit
<a href=https://loansbadcreditzuik.net/>loan bad credit</a> ’

64 LkjNuh LkjNuh | E-mail | Web | 19. července 2017 v 23:34 | Reagovat

canadian payday loan companies
<a href="https://loansbadcredit365m.org/">payday loan in</a>
small loans for bad credit
<a href=https://loansbadcredit365m.org/>no fax same day payday loans</a> ’

65 Bxvsign Bxvsign | E-mail | Web | 20. července 2017 v 1:46 | Reagovat

fresno
<a href="https://paydayloans7dnk.org/">best payday loans</a>
for online payday loans
<a href=https://paydayloans7dnk.org/>cash advance online</a> ’

66 VrtNuh VrtNuh | E-mail | Web | 21. července 2017 v 1:55 | Reagovat

online payday loans fast
<a href="https://loansbadcredit24hvm.org/">what is a payday loan</a>
americash payday loans
<a href=https://loansbadcredit24hvm.org/>quick bucks payday loan</a> ’

67 Sdfzigue Sdfzigue | E-mail | Web | 21. července 2017 v 13:25 | Reagovat

installment loans bad credit
<a href="https://installmentloan24erg.org/">instant loan</a>
payday loan business
<a href=https://installmentloan24erg.org/>installment loans</a> ’

68 BermSkent BermSkent | E-mail | Web | Neděle v 20:18 | Reagovat

money loans - https://paydayloans77ewfb.org/
best payday loan lender <a href=https://paydayloans77ewfb.org/>payday loans no credit check</a> ’

69 VekBig VekBig | E-mail | Web | Pondělí v 2:36 | Reagovat

american payday loans - https://paydayloans365erh.org/
debt help <a href=https://paydayloans365erh.org/>payday loan no fax document</a> ’

70 Ntvbaill Ntvbaill | E-mail | Web | Pondělí v 16:08 | Reagovat

500 cash payday loan - https://cashadvance7abt.org/
get payday loan <a href=https://cashadvance7abt.org/>fast payday loans</a> ’

71 Vexstert Vexstert | E-mail | Web | Úterý v 0:40 | Reagovat

bad credit personal installment loan
<a href="http://installmentloanzrv55.org/">installment payday loans</a>
$500 payday loans
<a href=http://installmentloanzrv55.org/>payday loans online</a> ’

72 LmzBig LmzBig | E-mail | Web | Úterý v 2:57 | Reagovat

direct loans - http://paydayloansvrtb77.org/
guaranteed loan approval online <a href=http://paydayloansvrtb77.org/>payday loans online</a> ’

73 KjhCiz KjhCiz | E-mail | Web | Úterý v 3:29 | Reagovat

payday loan no credit check - http://personalloanvryn24.org/
no credit check mortgage <a href="http://personalloanvryn24.org/">personal loans no faxing</a> ’

74 Mnmdyed Mnmdyed | E-mail | Web | Úterý v 13:01 | Reagovat

bad credit payday loan
<a href="http://personalloanvryn24.org/">bad credit personal loans</a>
cash loans
<a href=http://personalloanvryn24.org/>personal loan</a> ’

75 KscCiz KscCiz | E-mail | Web | Středa v 3:39 | Reagovat

loans with no credit check - http://paydayloansrbui365.org/
bad credit payday loan lenders <a href="http://paydayloansrbui365.org/">payday loan</a> ’

76 Mymdyed Mymdyed | E-mail | Web | Středa v 7:40 | Reagovat

payday loans direct lender
<a href="http://paydayloansrbui365.org/">bad credit loans</a>
affiliate payday loan
<a href=http://paydayloansrbui365.org/>payday loans</a> ’

77 KscvCiz KscvCiz | E-mail | Web | Včera v 3:30 | Reagovat

apply loan bad credit - https://jk2paydayloans.org/
guaranteed bad credit personal loans <a href="https://jk2paydayloans.org/">payday loan laws california</a> ’

78 Hmzdclurn Hmzdclurn | E-mail | Web | Včera v 4:19 | Reagovat

az payday loan laws - https://do5loansbadcredit.org/
cash advance <a href=https://do5loansbadcredit.org/>payday loans online</a> ’

79 HjkdNuh HjkdNuh | E-mail | Web | Včera v 16:14 | Reagovat

cash instant loan
<a href="https://lp3personalloan.org/">cash loans</a>
instant personal loans
<a href=https://lp3personalloan.org/>bad credit easy payday loan</a> ’

80 GjdkMum GjdkMum | E-mail | Web | Dnes v 0:05 | Reagovat

car loans people bad credit
<a href="https://hu4installmentloan.org/">instant payday loans</a>
payday loan laws california
<a href=https://hu4installmentloan.org/>bad credit history payday loans</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama